kurs językowy dla mieszkańców gminy czarny bór

Logo TrójgarbFundacja Trójgarb zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie j. angielskiego lub kursie j. niemieckiego organizowanym w ramach projektu: „Języki obce w edukacji aktywnych mieszkańców Gminy Czarny Bór” o numerze POKL.09.05.00-02-233/13. Projekt realizowany jest w okresie od X’2014 do VI’2015 przez Fundację Trójgarb w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Czarny Bór tj. osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie mogą wziąć udział również osoby powyżej 64 roku życia pod warunkiem, że zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparciem objęte zostaną 24 osoby.
W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
Zadanie 1 – Kurs języka angielskiego [XI’14 – VI’15]
Działanie przewiduje realizację kursu na poziomie podstawowym. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Czarny Bór 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma pomoce dydaktyczne. Podstawą ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia będzie 80% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.
Zadanie 2 – Kurs języka niemieckiego [XI’14 – VI’15]
Działanie przewiduje realizację kursu na poziomie podstawowym. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Czarny Bór 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma pomoce dydaktyczne. Podstawą ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia będzie 80% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.fee.org.pl w zakładce „Rekrutacja”.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie prowadzony do dnia 17.10.2014 roku (w godz. 8:00-15:00) w biurze Fundacji Trójgarb przy ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu. Dokumenty rekrutacyjne (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu) dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fee.org.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Logo POKL
Szczegółowe informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacyjnego uzyskać można w biurze projektu lub pod wskazanym numerem telefonu:

 

BIURO PROJEKTU:
Fundacja Trójgarb
Ul. Dmowskiego 2/4
58 – 300 Wałbrzych
Tel.: 74 849 21 33
Osoba do kontaktu: Sebastian Pacyna
Tel.: 696 062 564
________________________________________

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Komentowanie jest wyłączone