OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg nieograniczony: Budowa boiska w Czarnym Borze

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI (SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót) dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Czarny Bór pod adresem:

http://czarny_bor.bipgmina.pl/wiadomosci/130/wiadomosc/139290/centrum_kultury_w_czarnym_borzeprzetarg_nieograniczony_budowa_bo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Centrum Kultury w Czarnym Borze ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8 Prawa zamówień publicznych na zadanie:

Budowa boiska w Czarnym Borze

Numer ogłoszenia w BZP: 178435 ; data zamieszczenia: 29.06.2011 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury w Czarnym Borze , Ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. (074) 84 50 419, faks (074) 84 50 419.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ck-czarnybor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska w Czarnym Borze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: – budowę boiska do koszykówki z nawierzchnią typu ELTAN EPDM o wymiarach 18,48 x 30,3 m, ograniczonego krawężnikami oporowymi oraz ogrodzenie. Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się w przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Borze – dz. nr 576/1, 576/2. – wyposażenie boiska: dostawa i montaż zestawu do koszykówki demontowalnego, tablica 105×180 cm- 2 kosze – 1 kpl . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa zał. nr 7. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zał. nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.11.22.10-0, 45.11.24.00-9, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia -boisko o nawierzchni syntetycznej o pow. min .560 m2, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zrealizowanie zamówienia w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia – nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia – nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane wyposażenie boiska odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, oferta musi zawierać: 1. certyfikaty lub badania lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego przez Wykonawcę wyposażenia z obowiązującymi normami jakościowymi (certyfikaty wystawione przez akredytowane jednostki lub inne dokumenty np. deklaracja zgodności producenta lub dostawcy, bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta lub instytucję zewnętrzną tj. akredytowane laboratorium).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarny_bor.bipgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury w Czarnym Borze ,ul. Sportowa 44 ,58-379 Czarny Bór..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 14:30, miejsce: Sekretariat Centrum Kultury w Czarnym Borze ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury
/ – /
mgr Agata Czajor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komentowanie jest wyłączone