Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym Borze ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 62,98 m2, położonego w siedzibie Ośrodka Kultury w Witkowie nr 13, na okres trzech lat licząc od dnia zawarcia umowy z przeznaczeniem na sklep ogólno – spożywczy.

1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

• Pomieszczenie przeznaczone na sklep ogólno-spożywczy

• Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku o łącznej powierzchni 62,98m2, składający się z pomieszczeń: I/2 – (13,6 m²), I/3- (13,6 m²), I/4 – (24,16 m²), I/5 – (5,0 m²) oraz pomieszczeń sanitarnych: I/10 – (4,64 m²), I/11 – (0,99 m²), I/12 – (0,99 m²) .

2. CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU

• Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu za wynajem lokalu użytkowego wynosi 550,00 zł. netto/miesiąc (Słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 netto).

• Wysokość czynszu nie obejmuje zużycia energii elektrycznej ( najemca będzie pokrywał koszty na podstawie wskazań podlicznika), kosztów zużycia wody oraz kosztów wywozu odpadów komunalnych (najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy z odpowiednimi służbami komunalnymi na świadczenie usług w tym zakresie).

• okres najmu: od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

3. WARUNKI PRZETARGU

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą pisemną, ważną ofertę.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie.

• Kopertę należy opisać „Przetarg nieograniczony – Najem lokalu na sklep ogólno-spożywczy, nie otwierać do dnia 20 grudnia 2019 do godz. 10:00.

• Oferta pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ

Komentowanie jest wyłączone