Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownik świetlic

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym Borze

Ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Świetlic w Czarnym Borze

(umowa na zastępstwo)

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Centrum Kultury w Czarnym Borze

Ul. Sportowa 43

58-379 Czarny Bór

Tel. 74 84 50 242

 

 1. OKREŚLENIE STANOWISKA PRACY

Kierownik Świetlic Centrum Kultury w Czarnym Borze, wymiar czasu pracy 1/2 etatu ( Umowa na zastępstwo)

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU OBEJMUJE M.IN.:
 • Koordynacja pracy placówek wsparcia dziennego, wchodzących w strukturę Centrum Kultury, oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ich działalnością,
 • Systematyczne utrzymywanie kontaktów z wychowawcami placówek wsparcia dziennego.
 • Dostarczanie Dyrektorowi planów zajęć prowadzonych w placówkach na poszczególne miesiące, nie później niż do 2 dnia danego miesiąca, oraz sporządzanie rocznego planu działalności placówek na rok kolejny, nie później niż do 1 grudnia roku poprzedzającego rok planowany,
 • Koordynacja działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej przez Centrum Kultury w Czarnym Borze,
 • Stała współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działających na terenie gminy,
 • Inicjowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy w zakresie działań kulturalno-oświatowych,
 • Animowanie rozwoju kultury na terenie gminy Czarny Bór
 • Czynny udział w pracach przygotowawczych do imprez organizowanych przez Centrum Kultury,
 • Obsługa technicznych i elektronicznych urządzeń biurowych, wraz z bieżącym redagowaniem, prowadzeniem i aktualizowaniem stron internetowych Centrum oraz podejmowanie działań w zakresie promocji działalności CK;
 • Prowadzenie działań zapewniających prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z uchwał, wniosków, podań i postulatów organów nadzorczych, jak i pozostałych wnioskodawców, w zakresie dotyczącym ogólnej i bieżącej działalności Centrum oraz terminowości i sposobu załatwiania spraw;
 • Gospodarowanie i zabezpieczenie powierzonymi składnikami majątkowymi Centrum;
 • Przygotowywanie materiałów do planowania działalności i wydatków związanych z utrzymaniem obiektów wchodzących w strukturę organizacyjna Centrum;
 • Bieżące prowadzenie rejestrów, gromadzenie planów i sprawozdań pracowników merytorycznych, oraz kontrola nad ich prawidłowością i wykonaniem w porozumieniu z Dyrektorem Centrum;
 • Bieżąca obsługa sekretariatu Centrum Kultury;
 • Sporządzanie raportów kasowych i rozliczeń gotówkowych;
 • Sporządzanie zamówień i przedkładania ich do akceptacji księgowemu i dyrektorowi w ramach bieżących zakupów sprzętu, wyposażenia, urządzeń, materiałów zapewniających właściwe funkcjonowanie i warunki pracy;
 • Bieżące śledzenie zmian w ustawodawstwie w zakresie prowadzonej działalności Centrum, w szczególności działalności statutowej i dostarczenie informacji pracownikom;

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Wykształcenie wyższe:

 • na kierunku:

– pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,

– innym kierunku niż w/w, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą;

 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie:

Psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 • ważne prawo jazdy kat. „B”
 • własny samochód do wykorzystania w pracy
 • dyspozycyjność (praca w weekendy, zmienne godziny pracy)

Doświadczenie:

Minimum 1 rok na stanowisku związanym z pracą w zakresie: kultury, oświaty, wychowania.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz organizacji czasu wolnego ,
 • Samodzielność i inicjatywa,
 • Obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
 • Wysoka kultura osobista

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 2. Życiorys (CV) + list motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia umiejętności oraz staż pracy,
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych,
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownik Świetlic,
 7. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)”

 

Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 30 października 2015 r. ( liczy się data wpływu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Świetlic” na adres : CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE, ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór  ( nowo otwarte Centrum Kulturalno- Biblioteczne) lub za pośrednictwem poczty.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane                    ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Centrum Kultury).
 2. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 3. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Komentowanie jest wyłączone