INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – Budowa boiska w Czarnym Borze

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) uprzejmie informuję ,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska w Czarnym Borze”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. lzbicka 5/7, 60-458 Poznań, o najniższej cenie, która uzyskała 100 pkt. Oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Firmy , które złożyły oferty w przetargu nie podlegające odrzuceniu.


Informacja o wyborze oferty

 


Komentowanie jest wyłączone