OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU W WITKOWIE

Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym Borze

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze
w budynku Ośrodka Kultury w Witkowie.

Położenie lokalu:  Witków 13 – parter – pomieszczenia: I/2, I/3, I/4, I/5.

Powierzchnia lokalu:  56,36 m2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu: 400,00 zł.

Minimalne postąpienie przy licytacji ceny najmu wynosi  50,00 zł.

Kryteria oceny ofert – stawka miesięcznego czynszu – 100%.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011 r. o godz. 12:30 w siedzibie Centrum Kultury w Czarnym Borze, na piętrze w sali konferencyjnej – Galerii.

Wysokość wadium: 400,00 zł.

Wadium należy wpłacić do dnia 8 grudnia 2011 r. na konto Centrum Kultury w BGŻ S.A. O/Wałbrzych
nr  16 2030 0045 1110 0000 0104 9260.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra, wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet kwoty czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu  nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Formę zwrotu wadium należy uzgodnić z Księgowością CK.

 

ZASTRZEŻENIA:

1.     Najemca we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzi przystosowanie lokalu do prowadzonej działalności;

2.      Wysokość czynszu obejmuje ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń – tylko w godzinach funkcjonowania Ośrodka Kultury – oraz opłatę za odprowadzane ścieki; (najemca ma prawo do korzystania z sanitariatów znajdujących się na parterze budynku). Wysokość czynszu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej (najemca będzie pokrywał koszty na podstawie podlicznika) oraz zużycia wody oraz kosztów wywozu odpadów komunalnych (najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy z odpowiednimi służbami komunalnymi na świadczenie usług w tym zakresie);

3.      W chwili ogłoszenia przetargu Wynajmujący jest podmiotowo zwolniony z podatku od towarów i usług (VAT), w związku z powyższym oferowana kwota czynszu netto – jest automatycznie kwotą brutto). Z chwilą uzyskania przez Wynajmującego statusu czynnego podatnika podatku VAT, do zaoferowanej kwoty czynszu doliczony będzie podatek w skali odpowiedniej do świadczenia usług najmu (na dzień ogłoszenia – 23%).

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 9 grudnia 2011 r. do godz. 12:00 w siedzibie Centrum Kultury w Czarnym Borze, przy ul. Sportowej 44. Na kopercie winno być oznaczenie oferenta /imię i nazwisko-firmę, wraz z adresem oraz zapis: „OFERTA NAJMU LOKALU – WITKÓW 13”.

Oferta powinna zawierać:

1.      Nazwisko, imię oferenta, względnie nazwę firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza przez oferenta oraz adres;

2.      Datę sporządzenia oferty;

3.      Oświadczenie, ze oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń;

4.      Oferowaną cenę czynszu miesięcznego.

 

Czarny Bór, dnia 9 listopada 2011 roku  

                                                    

                                                                p.o. DYREKTORA
                                                Centrum Kultury w Czarnym Borze
                                                                          / – /
                                                                Renata  Chruszcz


 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 

 

ogłoszenie o przetargu

Komentowanie jest wyłączone