Ogłoszenie o naborze

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym Borze

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Instruktora kulturalno-oświatowego

w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie (umowa na zastępstwo)

 

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Centrum Kultury w Czarnym Borze

Ul. Sportowa 43

58-379 Czarny Bór

Tel. 74 84 50 242

 1. OKREŚLENIE STANOWISKA PRACY

Młodszy Instruktor Kulturalno-oświatowy 1/2 etatu ( umowa na zastępstwo)

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU OBEJMUJE M.IN.:
 • Prowadzenie zajęć kulturalno- oświatowych w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie, oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą z usług świetlicy i zapewnienie im odpowiedniego bezpieczeństwa,
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych planów i sprawozdań z zajęć prowadzonych w świetlicy.
 • Wspieranie i inicjowanie powstawania kół zainteresowań,
 • Nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy,
 • Inicjowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy w zakresie działań kulturalno-oświatowych,
 • Animowanie rozwoju kultury na terenie danej miejscowości oraz na terenie gminy.
 • Czynny udział w pracach przygotowawczych do imprez o charakterze masowym organizowanych przez Centrum Kultury,
 • Sprzątanie po imprezach organizowanych przez CK,
 • Bieżące sprzątanie i dbanie o estetyczny wygląd wszystkich pomieszczeń świetlicowych,
 • Bieżące sprzątanie i dbanie o estetyczny wygląd podwórka znajdującego się wokół budynku świetlicy ( w okresie zimowym- odśnieżanie i usuwanie oblodzenia na drodze prowadzącej do wejścia budynku, zabezpieczenie okien, drzwi i innych elementów budynku przed skutkami mrozów; sterowanie i monitorowanie prawidłowego funkcjonowania centralnego ogrzewania),
 • Gospodarowanie powierzonym majątkiem i sprzętem gospodarczym
 • Dokonywanie przekazania i odbioru pomieszczeń świetlicy w przypadku ich najmu osobom trzecim,
 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Wykształcenie:

– pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą,

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

– średnie i udokumentowany minimum 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

– posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

– brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,

– dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, praca w weekendy)

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz organizacji czasu wolnego,
 • Samodzielność i inicjatywa,
 • Obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
 • Wysoka kultura osobista
 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 2. Życiorys (CV) + list motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia umiejętności oraz staż pracy,
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych,
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,
 7. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)”

 

Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 15.00( liczy się data wpływu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na wolne stanowisko pracy – instruktor kulturalno-oświatowy w Jaczkowie” na adres : CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE, ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór lub za pośrednictwem poczty.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane                    ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Centrum Kultury).
 2. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 3. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

 

Czarny Bór, 26.04.2016 r.

Komentowanie jest wyłączone