Streetball

Regulamin turnieju koszykówki ulicznej:

ZAWODY STREETBALL

 

 1. Cel zawodów :

Popularyzacja koszykówki oraz aktywny wypoczynek i dobra zabawa przy

muzyce.

 1. Organizatorzy:

Centrum Kultury w Czarnym Borze ul. Sportowa 44 58-379 Czarny Bór

Tel. (74)847 96 18 email: ck@ck.czarny-bor.pl

 

 1. Termin I miejsca zawodów

Data: 12.07.2014  godz. 10.00-16.00

 

Kategorie wiekowe    I   10 – 14 lat

                                    II   15 → OPEN

 

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.
 • Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny. Organizator przewiduje liczbę nagród maksymalnie dla 4 osób w drużynie.
 • Turniej zostanie rozegrany w konwencji Streetball.
 • Drużyny są zobowiązane do podawania prawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.
 • Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest dostarczenia do siedziby organizatora wypełnionych dokumentów(karta zgłoszeniowa, oświadczenia) do dnia 10.07.2014r lub na miejscu zawodów w dniu 12.07.2014 do godz. 9.00. Osoby niepełnoletnie dostarczają oświadczenia podpisane przez rodzic/opiekuna prawnego.
 • Wszystkie formularze dostępne są w siedzibie Centrum Kultury w Czarnym Borze ul. Sportowa 44 lub na stronie www.ck.czarny-bor.pl
 • Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.
 • Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu, w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio w formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.
 • Organizator Turnieju Streetballa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodników będących w stanie nietrzeźwym i/lub pod wpływem środków odurzających.

 

        5.    System rozgrywek:

 • Rozgrywki są prowadzone w II kategoriach:

1) Dzieci i młodzież 10 – 14 lat (drużyny chłopcy lub mieszane)

2) OPEN > 15lat (drużyny męskie lub mieszane )

Eliminacje – system grupowy. O przedziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie. Do dalszego etapu awansują dwie pierwsze drużyny z każdej z grup.

 • Po eliminacjach mecze będą rozgrywane systemem pucharowym.
 • Zwycięzcy półfinałów, rozegrają finał, podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o trzecie miejsce.

 

6.     Gra

 • Mecze Streetballa rozgrywane na boiskach o wymiarach 9×9 do 12x12m, na jeden kosz. Na boisku zaznaczona jest linia w odległości 6,75 m . Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju. Piłki rozgrzewkowe drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.
 • W przypadku deszczowej pogody, rozgrywki zostają przeniesione na halę GZSP w Czarnym Borze.
 • Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.
 • O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie ( rzut monetą).
 • Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkt, zza linii 6,75 uzyskuje 2 pkt.
 • Gra toczy się do zdobycia przez jedna z drużyn 16 pkt. lub trwa 8 minut.
 • W przypadku zakończenia 8 – minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z drużyn 16 pkt. , mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużyny w czasie 8 minut. W przypadku remisu po 8 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza ( złoty kosz).
 • O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje los (rzut monetą).
 • Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Jest ona zobowiązana w całości do wyjścia poza obręb pola  6,75 m od kosza. Drużyna broniąca powinna znajdować się wtedy w całości w obrębie pola 6,75m. Taka sama zasada obowiązuje także w przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie przeciwnika, itp.
 • Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna jest atakująca – rozpoczyna akcję spoza 6,75m.
 • Obowiązuje zasada 30 sekund na oddanie rzutu. Nie oddanie rzutu w tym czasie, karane jest utratą piłki.
 • Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.
 • Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30 – sekundowy czas w trakcie meczu.
 • Odpowiedzialność i obowiązki sędziego obejmują:

– liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu

– notowanie wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny

– ostateczne rozstrzyganie sporów

– kontrolowanie prawidłowych zmian zawodników

– prawidłowe i zgodne z przepisami sędziowanie meczów

 • Kapitan drużyny jest upoważniony, jako jedyny z drużyny, do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach i sporach.
 • Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania wszelkich sporów imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. W przypadku spornych sytuacji na boisku sędzia POSIADA WERDYKT OSTATECZNY!
 • Złośliwe faule zauważone przez sędziego gry będą karane rzutem za 1 pkt. Z linii 5,80 m oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.
 • Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.
 • Przepisy gry obowiązują wg przepisów PZKosz

          7.       Postanowienia ogólne

 • Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
 • Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach.
 • Każda z drużyn przed rozpoczęciem turnieju musi podpisać regulamin, co jest warunkiem przystąpienia do turnieju i wyrażeniem zgody na uczestnictwo w turnieju Streetball
 • Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
 • Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się dyskwalifikuje całą drużynę walkowerem.
 • Organizator zabezpiecza piłki meczowe.
 • Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
 • Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora , organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • Organizatorem zawodów jest Centrum Kultury w Czarnym Borze ul. Sportowa 44 58-379 Czarny-Bór tel. (74) 8479618.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta uczestnictwa w turnieju Streetball

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika

Regulamin turnieju koszykówki ulicznej

Komentowanie jest wyłączone